101+ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು | Basavanna Vachanagalu In Kannada

Basavanna Vachanagalu In Kannada

ಈ Basavanna Vachanagalu In Kannada ಲೇಖನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ …

Read more